Kế toán hành chính sự nghiệp là gì? Những nghiệp vụ cần biết – Hóa Đơn Điện Tử MISA | Tiết kiệm 90% Chi Phí | An toàn nhất

Bạn đã từng nghe đến kế toán hành chính sự nghiệp nhưng chưa biết chính xác nó là gì? Đó là loại kế toán chuyên về quản lý và thực hiện các nghiệp vụ hành chính trong doanh nghiệp. Trong đó, một trong những nhiệm vụ cơ bản của kế toán hành chính là quản lý hóa đơn điện tử, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 90% chi phí và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các giao dịch tài chính.
Bạn đã từng nghe đến kế toán hành chính sự nghiệp nhưng chưa biết chính xác nó là gì? Đó là loại kế toán chuyên về quản lý và thực hiện các nghiệp vụ hành chính trong doanh nghiệp. Trong đó, một trong những nhiệm vụ cơ bản của kế toán hành chính là quản lý hóa đơn điện tử, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 90% chi phí và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các giao dịch tài chính.

Tất cả các tổ chức hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp đều cần sử dụng dịch vụ kế toán để đảm bảo hoạt động được thực hiện hiệu quả. Bài viết của MISA MeInvoice sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng của kế toán trong công việc hành chính sự nghiệp.

Trước khi bắt đầu tìm hiểu về kế toán hành chính sự nghiệp, bạn có thể xem qua bài viết dưới đây để có những thông tin tổng quan về công việc, thu nhập và lộ trình thăng tiến trong lĩnh vực này. Hãy click vào đường link để tham khảo. Chú ý:

Để đạt được thành công trong kinh doanh kế toán, bạn cần nắm vững thông tin về thu nhập và các chức năng của mình. Hãy tìm hiểu thêm để đạt được kiến thức chi tiết.

Bạn đã từng nghe đến kế toán hành chính sự nghiệp nhưng chưa biết chính xác nó là gì? Đó là loại kế toán chuyên về quản lý và thực hiện các nghiệp vụ hành chính trong doanh nghiệp. Trong đó, một trong những nhiệm vụ cơ bản của kế toán hành chính là quản lý hóa đơn điện tử, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 90% chi phí và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các giao dịch tài chính.
Bạn đã từng nghe đến kế toán hành chính sự nghiệp nhưng chưa biết chính xác nó là gì? Đó là loại kế toán chuyên về quản lý và thực hiện các nghiệp vụ hành chính trong doanh nghiệp. Trong đó, một trong những nhiệm vụ cơ bản của kế toán hành chính là quản lý hóa đơn điện tử, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 90% chi phí và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các giao dịch tài chính.

Người đảm nhiệm trách nhiệm thực hiện, điều hành và quản lý ngân sách, hoạt động kinh tế và tài chính trong các cơ quan hành chính công (như ủy ban, trường học, bệnh viện,…) Được gọi là kế toán hành chính công. Để đạt hiệu quả và tự quản lý trong các khoản chi tiêu, các cơ quan hành chính công cần phải lập kế hoạch chi tiêu. Ngân sách sẽ được cung cấp bởi Nhà nước cho từng cơ quan dựa trên bản báo cáo kế hoạch chi tiêu.

2. Công việc của kế toán hành chính sự nghiệp

Trong lĩnh vực kế toán hành chính sự nghiệp, có nhiều nhiệm vụ quan trọng phải được thực hiện. Điều này bao gồm việc quản lý và giám sát việc sử dụng ngân sách, sử dụng tài sản công và tuân thủ các quy định về dự toán thu, chi theo định mức của Nhà nước. Bên cạnh đó, việc thu thập thông tin về các hoạt động kinh tế trong quá trình thực hiện ngân sách Nhà nước cũng là một phần không thể thiếu trong công việc của kế toán hành chính sự nghiệp. Với những công việc này, kế toán hành chính sự nghiệp đóng góp quan trọng vào việc sử dụng ngân sách một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Để đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý kinh tế tài chính và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, những tác vụ chủ yếu sau cần được thực hiện:

Tại cơ quan này, cần ghi lại và báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình trạng sử dụng và di chuyển tài sản, vật tư và vốn. Bên cạnh đó, cũng cần báo cáo tình hình hình thành và sử dụng ngân sách, cũng như tình hình và thành tựu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để đảm bảo tình hình chấp hành dự toán thu chi, các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước được theo dõi và kiểm soát, tôi sẽ thay đổi cấu trúc câu thành:- Theo dõi và kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu chi, tình hình triển khai các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước.- Kiểm tra việc quản lý và sử dụng vật tư tài sản tại đơn vị.- Đảm bảo việc chấp hành các kỷ luật về thu, nộp ngân sách, thanh toán và chế độ chính sách của Nhà nước được kiểm tra.

Tôi sẽ giám sát và giới hạn tình trạng phân bố tài chính cho các bộ phận cấp thấp hơn, kể cả việc ước tính, thu hồi, chi tiêu và thanh toán.

Theo quy định, thường xuyên tạo và gửi các bản báo cáo về tài chính cho các cơ quan quản lý cấp cao và cơ quan tài chính đúng thời hạn.

Để hỗ trợ quá trình lập kế hoạch dự toán, xác định ngân sách, phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị, cần cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan.

Xin vui lòng đăng ký tại đây nếu các doanh nghiệp hoặc những người làm kế toán quan tâm đến phần mềm MISA meInvoice và muốn trải nghiệm miễn phí trong vòng 7 ngày với đầy đủ tính năng.

Kế toán hành chính sự nghiệp có nhiệm vụ quan trọng trong việc quản lý tài chính của tổ chức. Công việc của họ bao gồm thu thập, sắp xếp và phân tích thông tin tài chính, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các báo cáo tài chính. Họ cũng phải đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và luật pháp liên quan đến tài chính. Ngoài ra, kế toán hành chính sự nghiệp còn thực hiện các nhiệm vụ khác như quản lý
Kế toán hành chính sự nghiệp có nhiệm vụ quan trọng trong việc quản lý tài chính của tổ chức. Công việc của họ bao gồm thu thập, sắp xếp và phân tích thông tin tài chính, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các báo cáo tài chính. Họ cũng phải đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và luật pháp liên quan đến tài chính. Ngoài ra, kế toán hành chính sự nghiệp còn thực hiện các nhiệm vụ khác như quản lý

3. Nội dung của kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp là hoạt động quan trọng trong quản lý kinh doanh. Nó bao gồm việc xác định, ghi nhận và báo cáo các thông tin tài chính và phi tài chính về các hoạt động của tổ chức. Mục đích của kế toán hành chính sự nghiệp là đảm bảo rằng các hoạt động của tổ chức được thực hiện một cách hiệu quả và có tính minh bạch cao. Điều này giúp quản lý tổ chức đưa ra những quyết định đúng đắn và đảm
Kế toán hành chính sự nghiệp là hoạt động quan trọng trong quản lý kinh doanh. Nó bao gồm việc xác định, ghi nhận và báo cáo các thông tin tài chính và phi tài chính về các hoạt động của tổ chức. Mục đích của kế toán hành chính sự nghiệp là đảm bảo rằng các hoạt động của tổ chức được thực hiện một cách hiệu quả và có tính minh bạch cao. Điều này giúp quản lý tổ chức đưa ra những quyết định đúng đắn và đảm

Nghề kế toán chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản trị nhà nước bao gồm các thông tin cơ bản sau đây: (Kế toán quản trị hành chính)

Báo cáo về tình trạng thực hiện dự toán, tình trạng thu, chi Ngân sách Nhà nước cùng với việc báo cáo sự thay đổi vật tư và các biện pháp xử lý vốn kinh phí đã được cấp trong thời gian tương ứng là nội dung chính của bộ phận kế toán tiền và vật tư.

Công tác kế toán đối với tài sản cố định bao gồm thực hiện nhiều hoạt động liên quan như mua hàng, yêu cầu cấp, tính giảm giá trị và thanh lý tài sản cố định. Đặc biệt, cần nhận thức rõ sự khác biệt giữa việc tính giảm giá trị tài sản cố định trong các tổ chức hành chính và tính khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp.

 • Việc tính toán khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp được thực hiện hàng tháng (một lần vào cuối tháng).
 • Hao mòn tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp tính theo năm (1 lần/năm vào cuối mỗi năm).
 • Tìm hiểu thêm: Khái niệm hạch toán kế toán là gì? Các đặc điểm và phân loại của hạch toán.

  Các số tiền thu đã được ghi nhận bao gồm các giao dịch phản ánh sự khác biệt trong cách tính toán giữa các đơn vị hành chính công có thu (sử dụng mã tài khoản 511) và các đơn vị hành chính có hoạt động sản xuất kinh doanh (sử dụng mã tài khoản 311), trong khi các khoản phải thu trong doanh nghiệp được ghi nhận bằng mã tài khoản 131.

  Tính toán các giao dịch liên quan đến lương và các khoản khấu trừ như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn, Bảo hiểm thất nghiệp trong các cơ quan hành chính công là nhiệm vụ của bộ phận kế toán tiền lương và bảo hiểm.

  Bao gồm các chi phí phải thanh toán cho các cá nhân hay tổ chức trong bộ máy hành chính sự nghiệp, chẳng hạn như: đơn vị cung cấp, phụ huynh và sinh viên và một số cá nhân khác, người chịu trách nhiệm về việc quản lý các khoản chi phí phải thanh toán.

  Thực hiện việc tính toán kế toán liên quan đến việc tiếp nhận dự toán từ Ngân sách Nhà nước và tăng cường các nguồn kinh phí như nguồn kinh phí hoạt động, nguồn kinh phí dự án,… Trong quá trình kế toán các nguồn kinh phí.

  Để đánh giá nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị hành chính sự nghiệp và quản lý tài chính hiệu quả, việc kế toán nguồn kinh phí sản xuất kinh doanh là cần thiết. So sánh với việc hạch toán nguồn vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp, việc hạch toán nguồn kinh phí kinh doanh trong đơn vị hành chính sự nghiệp có một số sự khác biệt.

  Để có thể phân biệt sự khác biệt giữa việc chi tiêu cho các hoạt động thường xuyên, hoạt động không thường xuyên, chi tiêu dự án hoặc chi tiêu theo đơn đặt hàng của Nhà nước, kế toán các khoản chi cần lập kế hoạch sử dụng một cách hợp lý các nguồn kinh phí chi tiêu đó.

  Mục tiêu của việc tính toán các số tiền thu nhập là để thể hiện tình trạng sản xuất kinh doanh tại các tổ chức hành chính công.

  Bao gồm việc ghi nhận các khoản chi phí liên quan đến sản xuất kinh doanh tại đơn vị hành chính sự nghiệp như chi phí lương, tiền công, phụ cấp, chi phí phân bổ cho công cụ dụng cụ sản xuất, chi phí nhập nguyên vật liệu để sản xuất và chi phí tính hao mòn tài sản cố định.

  Việc xử lý các dự toán, các nguồn kinh phí và các khoản chi trong kỳ kế toán năm được gọi là kế toán bút toán kết chuyển cuối kỳ.

  Để thực hiện quản lý tài chính hiệu quả, cần phải đưa ra danh sách các loại sổ sách cần được in ra vào cuối kỳ kế toán năm, cùng mục đích in từng loại sổ. Ngoài ra, cần phải lập các báo cáo tài chính cần thiết để cung cấp thông tin cho các đối tượng trong và ngoài đơn vị.

  Khám phá thêm: Được định nghĩa như thế nào là kế toán tài chính? Nhiệm vụ và chức vụ của người làm kế toán tài chính.

  4. Các định khoản kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107

  Khi rút tiền từ Kho bạc hoặc ngân hàng, số tiền sẽ được chuyển vào quỹ tiền của đơn vị và được ghi nhận như là:

 • Còn nợ tài khoản 111 – Tiền mặt.
 • Tài khoản 112 là kho bạc, ngân hàng để gửi tiền.
 • Tạm thời rút ứng dự toán chi để chi tiêu cho đơn vị:

  A. Ghi chú khi rút tạm tiền từ dự toán.

 • Còn nợ tài khoản 111 – Tiền mặt.
 • Tài khoản 337 đang ở trạng thái tạm thu.
 • Việc chỉnh sửa đoạn văn Input không thể được thực hiện do nó thiếu thông tin đầy đủ và cụ thể. Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin để tôi có thể hoàn thành công việc. Tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này.

 • Có tài khoản 008 – Dự toán chi tiêu hoạt động (008211, 008221).
 • Chi trực tiếp từ quỹ đã tạm ứng trước đó, bao gồm tiền mặt thuộc ngân sách nhà nước. (Đơn vị)

 • Nợ tài khoản 611 – Chi phí vận hành.
 • Tài khoản 111 chứa tiền mặt.
 • TK 337 đang có khoản nợ đang được tạm thu.
 • TK 511 – Thu nhập hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp.
 • C. Cấp trước tiền mặt cho nhân viên ở đơn vị.

 • Số dư TK 141 – Tạm ứng đang bị nợ.
 • Tài khoản 111 chứa tiền mặt.
 • Tình huống người lao động được hỗ trợ tạm ứng tiền.

 • Nợ tài khoản 611 – Chi phí vận hành.
 • Có tài khoản 141 – Tiền tạm ứng.
 • TK 337 đang có khoản nợ đang được tạm thu.
 • TK 511 – Thu nhập hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp.
 • D. Thanh toán các khoản phải trả bằng tiền mặt.

 • Đang nợ các tài khoản 331, 332, 334… (tài khoản viết tắt là TK)
 • Tài khoản 111 chứa tiền mặt.
 • TK 337 đang có khoản nợ đang được tạm thu.
 • TK 511 – Thu nhập hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp.
 • Đáp ứng trước các chi phí cho nhà cung cấp.

 • Tiền mượn tại tài khoản số 331 – Phải thanh toán cho nhà cung cấp.
 • Tài khoản 111 chứa tiền mặt.
 • Khi phải giải quyết việc hủy bỏ hợp đồng với đối tác cung cấp, trường hợp này được xem xét.

 • Số tiền phải trả 611 là chi phí để hoạt động.
 • Số tài khoản 331 – Phải thanh toán cho người bán.
 • Nợ tài khoản số 337 đang được tạm thu.
 • TK 511 – Thu nhập hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp.
 • F. Hoàn tất thủ tục thanh toán tiền tạm ứng theo ngân sách của Nhà nước: .

 • Ghi chép TK 008 – Dự toán chi hoạt động (008211, 008221) bằng phương pháp ghi âm.
 • Đề cập đến TK 008 – Dự toán chi hoạt động (008212, 008222) với số tiền được ghi dương.
 • Khi thu phí, hãy thu đầy đủ và chính xác. (Không rõ nguồn)

 • Công nợ tài khoản 111 – Tiền mặt.
 • Số dư âm ở tài khoản 112 – Tiền gửi tại ngân hàng.
 • Có tài khoản số 337 – Tạm thu.
 • Hoặc có tài khoản 138 – Công nợ phải thu khác.
 • 4. Các khoản tiền phải thu từ khách hàng.

 • Công nợ tài khoản 111 – Tiền mặt.
 • Số dư âm ở tài khoản 112 – Tiền gửi tại ngân hàng.
 • Tài khoản 131 là khoản phải thu từ khách hàng.
 • 5. Thu hồi số tiền đã tạm ứng cho nhân viên trong đơn vị.

 • Công nợ tài khoản 111 – Tiền mặt.
 • Số dư âm ở tài khoản 112 – Tiền gửi tại ngân hàng.
 • Có tài khoản 141 – Tiền tạm ứng.
 • 6. Thu hồi các khoản nợ nội bộ.

 • Công nợ tài khoản 111 – Tiền mặt.
 • Số dư âm ở tài khoản 112 – Tiền gửi tại ngân hàng.
 • Được ghi nhận số tiền cần thu trong tài khoản 136 thuộc phần nội bộ.
 • 7. Tìm thấy số dư nhưng vẫn chưa biết nguyên nhân.

 • Công nợ tài khoản 111 – Tiền mặt.
 • Số tài khoản 338 – Chi phí phát sinh sẽ được tính riêng.
 • 8. Thu nhập từ đầu tư trái phiếu, túi phiếu, cổ tức… Và các khoản đầu tư khác.

 • Công nợ tài khoản 111 – Tiền mặt.
 • Số dư âm ở tài khoản 112 – Tiền gửi tại ngân hàng.
 • Tài khoản 138 – Khách hàng chưa thanh toán khác (1381, 1382).
 • Hoặc có tài khoản 515 – Doanh thu tài chính.
 • Thu nhập từ việc tiếp thị sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

  Bộ phận kế toán thể hiện số tiền thu được từ việc bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ của đối tượng chịu thuế thuộc các loại thuế TTĐB, GTGT, xuất khẩu và gián thu… Theo giá chưa bao gồm thuế. Khi ghi nhận doanh thu, phải phân loại các khoản thuế theo từng ngày.

 • Công nợ tài khoản 111 – Tiền mặt.(tổng giá thanh toán)
 • Số dư âm ở tài khoản 112 – Tiền gửi tại ngân hàng.
 • Tài khoản 531 – Thu nhập từ việc sản xuất, kinh doanh các dịch vụ, không bao gồm thuế VAT.
 • TK 333 – Các khoản phí cần phải đóng cho nhà nước.
 • Nếu phải ghi nhận tổng doanh thu bao gồm cả các khoản thuế vì không thể phân tách ngay, thì cần ghi như sau:

 • Nợ tài khoản số 531 liên quan đến doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ.
 • TK 333 – Các khoản phí bắt buộc phải đóng cho nhà nước.
 • Thông tư 107 quy định về các định khoản kế toán hành chính sự nghiệp.
  Thông tư 107 quy định về các định khoản kế toán hành chính sự nghiệp.

  Khi tổ chức vay vốn.

 • Công nợ tài khoản 111 – Tiền mặt.
 • Số dư âm ở tài khoản 112 – Tiền gửi tại ngân hàng.
 • Số tài khoản 338 – Chi phí phát sinh sẽ được tính riêng.
 • 11. Tiếp nhận đóng góp vốn từ cá nhân, tổ chức và bên ngoài đơn vị.

 • Công nợ tài khoản 111 – Tiền mặt.
 • Số dư âm ở tài khoản 112 – Tiền gửi tại ngân hàng.
 • Có tài khoản 411 – Nguồn vốn đầu tư kinh doanh.
 • Khi đến bệnh viện khám chữa, bệnh nhân cần thanh toán trước khi sử dụng dịch vụ. Tương tự, khi mua hàng hóa, khách hàng cần đặt trước tiền để thực hiện giao dịch.

 • Công nợ tài khoản 111 – Tiền mặt.
 • Số dư âm ở tài khoản 112 – Tiền gửi tại ngân hàng.
 • Tài khoản 131 là khoản phải thu từ khách hàng.
 • 13. Tiếp nhận tiền đặt cọc và ký hợp đồng đặt cược.

 • Công nợ tài khoản 111 – Tiền mặt.
 • Số dư âm ở tài khoản 112 – Tiền gửi tại ngân hàng.
 • TK 348 cho phép đặt cọc, ký gửi tiền và đặt cược.
 • 14. Hoàn trả số tiền đã đặt cọc, ký quỹ hoặc đặt cược.

 • Công nợ tài khoản 111 – Tiền mặt.
 • Số dư âm ở tài khoản 112 – Tiền gửi tại ngân hàng.
 • Có tài khoản 248 – Giao dịch đặt cược, ký quỹ, đặt tiền đặt cọc.
 • 15. Tạo ra thu nhập từ việc thu hộ.

 • Công nợ tài khoản 111 – Tiền mặt.
 • Số dư âm ở tài khoản 112 – Tiền gửi tại ngân hàng.
 • Số tài khoản 338 – Chi phí phát sinh sẽ được tính riêng.
 • 16. Chuyển nhượng hoặc thanh lý tài sản cố định.

  A. Chuyển nhượng tài sản cố định được để lại cho đơn vị.

 • Tổng số tiền phải thanh toán tính cả tiền mặt và nợ tại tài khoản 111.
 • Nợ tài khoản 112 – Tiền gửi tại ngân hàng.
 • Bao gồm tài khoản 711 – Thu nhập khác (loại trừ thuế giá trị gia tăng).
 • TK 333 – Các khoản phí cần phải đóng cho nhà nước. (nếu có).
 • Bán, thanh lý tài sản cố định phải trả lại ngân sách nhà nước.

  Báo cáo các số liệu doanh thu, bán tài sản cố định và thu hồi vốn.

 • Công nợ tài khoản 111 – Tiền mặt.
 • Số dư âm ở tài khoản 112 – Tiền gửi tại ngân hàng.
 • Tài khoản 337 đang ở trạng thái tạm thu.
 • Thể hiện số lượng tài sản cố định được bán hoặc thanh lý.

 • Nợ tài khoản số 337 đang được tạm thu.
 • Tài khoản 111 chứa tiền mặt.
 • Sự chênh lệch nhỏ hơn được thu khi đóng góp cho ngân sách nhà nước.

 • Nợ tài khoản số 337 đang được tạm thu.
 • TK 333 – Các khoản phí cần phải đóng cho nhà nước.
 • Nợ tài khoản 333 – Các khoản phải thanh toán cho chính phủ.
 • Tài khoản 111 là tài khoản tiền mặt.
 • Tài khoản 112 là tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.
 • 17. Nhận tiền từ việc bán hồ sơ mời thầu cho dự án XDCB được thanh toán bằng ngân sách nhà nước.

  A. Số lượng hồ sơ đấu thầu đã được bán ra.B. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý cho khách hàng. (Nguồn: Website của công ty)Trong quá trình làm việc, chúng tôi luôn tuân thủ các quy định và quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng sản phẩm được đưa ra. (Nguồn: Chính sách chất lượng công ty)

 • Công nợ tài khoản 111 – Tiền mặt.
 • Số dư âm ở tài khoản 112 – Tiền gửi tại ngân hàng.
 • Tài khoản 337 đang ở trạng thái tạm thu.
 • B) Số lần tổ chức buổi đấu thầu.

 • Nợ tài khoản số 337 đang được tạm thu.
 • Tài khoản 111 là tài khoản tiền mặt.
 • Tài khoản 112 là tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.
 • Các khoản chênh lệch nhỏ hơn sẽ được đóng góp vào ngân sách Nhà nước.

 • Số tiền chưa trả trên tài khoản 337 đã được tạm thu.
 • TK 333- Các khoản phí phải đóng cho Nhà nước.
 • Khi đăng ký.

 • Nợ tài khoản 333 – Các khoản phải thanh toán cho chính phủ.
 • Tài khoản 111 chứa tiền mặt.
 • Tài khoản 112 là tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.
 • 18. Giữ hoạt động của đơn vị bằng cách tham gia đấu thầu mua sắm.

  A. Tạo ra thu nhập từ việc đấu thầu để duy trì hoạt động của đơn vị.

 • Công nợ tài khoản 111 – Tiền mặt.
 • Số dư âm ở tài khoản 112 – Tiền gửi tại ngân hàng.
 • Tài khoản 337 đang ở trạng thái tạm thu.
 • B. Gây ra chi phí trong quá trình thực hiện đấu thầu.

 • Nợ tài khoản số 337 đang được tạm thu.
 • Tài khoản 111 chứa tiền mặt.
 • Tài khoản 112 là tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.
 • C. Sự khác biệt, sự chênh lệch giữa chi và thu.

  Nếu số tiền đó bé hơn số tiền thu được.

 • Nợ tài khoản số 337 đang được tạm thu.
 • Tài khoản 511 – Thu ngân sách nhà nước cấp.
 • Nếu chi phải hơn thu nhập.

 • Nợ tài khoản 611 – Chi phí vận hành.
 • Tài khoản 111 là tài khoản tiền mặt.
 • Bên thứ ba sẽ đền bù thiệt hại; người chủ nợ không thể xác định số tiền phải trả; khách hàng vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt tiền; việc thu nợ trong hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn; thuế được giảm bớt.

 • Công nợ tài khoản 111 – Tiền mặt.
 • Số dư âm ở tài khoản 112 – Tiền gửi tại ngân hàng.
 • Tài khoản 711 là thu nhập từ các nguồn khác.
 • Mua vật liệu, nguyên liệu, dụng cụ và công cụ để nhập kho.

 • Còn nợ tài khoản số 152 và 153.
 • Tài khoản 111 chứa tiền mặt.
 • Tài khoản 112 là tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.
 • Nếu sử dụng ngân quỹ của chính phủ, đi vay từ các quốc gia khác hoặc được tài trợ từ các tổ chức, mới có thể đảm bảo nguồn tài chính.

 • Nợ Tài khoản 337- Tạm thu (3371, 3372, 3373).
 • TK 366 – Các khoản tiền trước chưa được thu (36612, 36622, 36632).
 • Tài khoản 014 – Nguồn chiết khấu, được giữ lại.
 • Sau khi mua các tài sản cố định, chúng được sử dụng ngay lập tức. (21)

 • Có khoản nợ đối với các tài khoản 211, 213.
 • Tài khoản 111 chứa tiền mặt.
 • Tài khoản 112 là tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.
 • Các nguồn tài chính bao gồm ngân sách nhà nước, các khoản giảm trừ, vay nợ từ các quốc gia khác và sự hỗ trợ từ các tổ chức tài trợ được sử dụng để tiến hành mua các sản phẩm.

 • Nợ tạm thu TK 337 (bao gồm các tài khoản 3371, 3372, 3373).
 • Mã số TK 366 – Các khoản tiền trước chưa được hạch toán (36611, 36621, 36631).
 • Có tài khoản 014 – Nguồn chi phí trừ đi.
 • Giá trị của các tài sản, nguyên liệu, trang thiết bị, dịch vụ và sản phẩm được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh và dịch vụ thuộc phạm vi chịu thuế GTGT sẽ được tính toán dựa trên giá mua ban đầu chưa bao gồm thuế VAT.

 • Số tiền đang nợ trên các tài khoản 152, 153 và 156 (chưa tính thuế).
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh (nếu được sử dụng ngay cho việc sản xuất kinh doanh, giá chưa bao gồm thuế) – Chi phí chuyển đổi dịch vụ kém chất lượng, dẫn đến tài khoản nợ số 154.
 • Có khoản nợ đối với các tài khoản 211, 213.(nếu mua tài sản cố định chưa sử dụng ngay, không bao gồm thuế)
 • Nợ tài khoản số 133 – Thuế Giá trị gia tăng được trừ đi.
 • Tài khoản 111 là tài khoản tiền mặt.
 • Tài khoản 112 là tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.
 • 5. Các câu hỏi thường gặp về kế toán hành chính sự nghiệp

  5.1 Kế toán hành chính sự nghiệp cần có những kỹ năng gì?

  Khả năng tạo, kiểm tra, phân loại và xử lý các giấy tờ liên quan đến kế toán.

  Trong các tổ chức, đơn vị quản lý công việc, khả năng sử dụng giấy tờ để ghi chép tài chính (tổng hợp, chi tiết) và tạo các báo cáo tài chính là vô cùng quan trọng.

  – Năng lực sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và hành chính trong các lĩnh vực nghề nghiệp thông dụng.

  Để đảm bảo quản lý tài chính hiệu quả trong các cơ quan và đơn vị hành chính, kỹ năng tổng hợp và phân tích các dữ liệu kế toán là rất cần thiết.

  Các kỹ năng khác bao gồm khả năng giao tiếp và hành xử, khả năng làm việc đồng đội, khả năng sử dụng ngôn ngữ ngoại, kỹ năng biên soạn văn bản và kỹ năng tin học văn phòng.

  5.2 Phân loại đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp

  Các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu là các đơn vị có tạo ra các nguồn thu để chi trả cho các chi phí ngoài nguồn thu từ ngân sách nhà nước. Ví dụ như bệnh viện có thu từ tiền khám bệnh, trường học có thu từ học phí,…

  Các tổ chức hành chính công cộng chỉ đơn giản là các tổ chức hoạt động dựa trên nguồn thu chính từ ngân sách Nhà nước và sử dụng nguồn thu này để thanh toán các chi phí phát sinh, như Sở Tài chính, các đơn vị hành chính cấp huyện, xã,…

  Các tổ chức hành chính kinh tế sản xuất là những tổ chức được cấp ngân sách từ Nhà nước và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh như Trung tâm giống cây trồng của khu vực, địa phương,…

  Các cơ quan quản lý dự án là những đơn vị sử dụng ngân sách từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các dự án có tính chất xã hội như dự án thông tin về kế hoạch hóa gia đình của trung tâm y tế.

  5.3. Kế toán hành chính sự nghiệp có thể chuyển sang làm kế toán tổng hợp được không?

  Để trở thành kế toán tổng hợp, bạn cần đáp ứng những điều kiện cụ thể của vị trí này, bao gồm khả năng quản lý nhiều lĩnh vực chuyên môn hơn là chỉ làm kế toán hành chính. Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về công việc kế toán tổng hợp.

  Tìm hiểu thêm: Nhiệm vụ của nhân viên kế toán tổng hợp và các thông tin liên quan.

  Tạm kết

  Ngoài ra, MISA còn cho ra đời phần mềm MeInvoice – một công cụ hóa đơn điện tử được thiết kế để hỗ trợ cho công việc tổng hợp kế toán và giúp kế toán trưởng theo dõi, quản lý việc sử dụng hóa đơn một cách nhanh chóng và chính xác thông qua các báo cáo và biểu đồ trực quan. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về công việc và nghiệp vụ của một chuyên viên kế toán hành chính sự nghiệp.

   Tạm kết
   Tạm kết

  Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC, MeInvoice có thể liên kết trực tiếp với Tổng Cục Thuế. Vì vậy, quá trình thông báo phát hành hóa đơn của khách hàng sẽ được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao tính chính xác và tính hợp pháp cho hóa đơn của doanh nghiệp.

  Xin vui lòng đăng ký tại đây nếu các doanh nghiệp hoặc những người làm kế toán quan tâm đến phần mềm MISA meInvoice và muốn trải nghiệm miễn phí trong vòng 7 ngày với đầy đủ tính năng.

  Kế toán hành chính sự nghiệp có nhiệm vụ quan trọng trong việc quản lý tài chính của tổ chức. Công việc của họ bao gồm thu thập, sắp xếp và phân tích thông tin tài chính, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các báo cáo tài chính. Họ cũng phải đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và luật pháp liên quan đến tài chính. Ngoài ra, kế toán hành chính sự nghiệp còn thực hiện các nhiệm vụ khác như quản lý
  Kế toán hành chính sự nghiệp có nhiệm vụ quan trọng trong việc quản lý tài chính của tổ chức. Công việc của họ bao gồm thu thập, sắp xếp và phân tích thông tin tài chính, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các báo cáo tài chính. Họ cũng phải đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và luật pháp liên quan đến tài chính. Ngoài ra, kế toán hành chính sự nghiệp còn thực hiện các nhiệm vụ khác như quản lý

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *